top of page

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КУРСОВЕ (МОДУЛИ И НИВА)
НА ЕСТЕТИКА ДИЗАЙН 
 

1.Дефиниции

1.1 „Компания“– дружеството, което организира провеждането на курсове  (модули и нива)  по определени теми.  

1.2 „Курсове (модули и нива)“ – обученията, които Компанията организира с образователна цел под формата на отделни етапи (модули и нива).

1.3 „Участник в курсовете (модули или нива), който се обучава“ – лице със свободна професия  или физическо лице с образование – магистърска степен по медицина и дентална медицина, представител на дружество или едноличен търговец (при определени условия). 

1.4 „Регистрация“ – участникът в курсовете, който е направил писмено волеизявление (онлайн или чрез имейл) за участие на предварително обявена дата и място за провеждане на курс (модул, ниво), след запознаване и изпълнение на настоящите Общи условия имащи характер на Договор при Общи условия между Компанията и всеки регистриран участник..

1.5 „Модел“ – лицето, върху което се извършват естетични процедури, целта на обучението.

2.Резервации и регистрации за участие:

2.1 Всички регистрации за участие от страна на участниците за курсовете, организирани от  Компанията, са обект на одобрение от нея съгласно определени правила и условия.

2.2. Извършвайки регистрация за участие в курс (модул или ниво), Участниците се съгласяват да влязат в общ договор с Компанията.

2.3. За начало на услугата се счита денят, в който е извършена регистрация за участие и има съгласие с настоящите Общи условия. До 3 работни дни след датата на регистрацията трябва да бъде внесена 50% от таксата за участие за съответния курс/модул/ниво. Тази част от таксата не е възстановима, в случай че Участниците анулират участието си в курса/модула/нивото .

3. Дати и Местоположение:

 3.1  В предварително обявените дати и място на провеждане на курсовете и семинарите могат да настъпят промени. Естетика Дизайн запазва правото си да отменя или променя тези условия. В този случай Участниците ще бъдат  уведомени и ще им бъде предложен курс на друга дата, на същата тематика. Компанията няма да е в състояние да пренасрочи или премести резервации за обучителни курсове, които попадат в рамките на един месец от обявената датата на курса. 

4.  Анулиране и промяна на резервацията

В случай че е невъзможно за Участниците да посетят курса(модул или ниво), за който са заплатили, същите са задължени да уведомят писмено Естетика Дизайн 

Условията за анулиране на резервации за курс/модул/ниво са следните: 

4.1. След като Участниците вече са направили регистрация, платената от тях вноска в размер на 50% от таксата за курса не се възстановява. Освен това платените суми по регистрацията, които са анулирани по-малко от един месец преди курса, са 100% невъзстановими.

4.2. При отмяна на курсове за обучение от страна на Участниците по-малко от 30 дни преди датата на обучение в случай, че не могат да посетят курса за обучение в деня, за който е била направена резервация, Участниците няма да имат право на възстановяване на сумата, платена като първоначална вноска или цялостната такса. В този случая на тях им се обезпечава правото за участие в следващия курс в рамките на една година. Участниците са длъжни да заявят изрично желание за това.   

4.3. При отмяна на курсове за обучение от страна на Участниците до 90 дни преди обявената  дата на обучение, в случай че някои от участниците не могат да посетят съответния курс и желаят да анулират участието си, те могат да си възстановят не повече от 20% от предплатената сума за участие в курса и не повече от 10% от пълната цена на курса, от Компанията в ако тя е била платена, освен в случаите когато заяват желание за участие в следващ курс, организиран в рамките на една година.   

4.4. Ако Участниците откажат да вземата участие в така предложената им алтернативна дата, платената от тях такса до този момент остава невъзстановима.  

4.5. Ако трябва да се отмени курс или семинар поради събитие, което е извън контрола на Компанията, включително природни бедствия (но без да се ограничава само до тях) – земетресение, наводнение или друга природна или антропогенна ситуация извън контрола ѝ, а също тероризъм, война, политически бунт, въстание, граждански вълнения, акт на гражданско неподчинение и военно положение, както и епидемия, пандемия, извънредно положение или извънредна обстановка, т.е. при условията на форсмажорни обстоятелства, Компанията ще предложи възможността да промени резервацията на курса за обучение за по-късна възможна дата и няма да възстановява преведени суми.

4.6. В случай че Компанията не е в състояние да проведе курсовете поради причини в неин контрол, в рамките на повече от 12 месеца, ще възстановява предплатените суми за тези курсове.

5. Сертификат за завършен курс

5.1. Курсовете  са предназначени само за магистри по медицина и дентална медицина.

5.2. Удостоверение за завършен курс се издава само след успешно завършване на курс, проведен .

5.3. Участие в курс не означава успешно завършване на същия курс. Естетика дизайн ще награди със сертификат единствено участниците, които са демонстрирали своята способност да извършват естетически процедури успешно и безопасно под наблюдение от тренер/ментор/лектор.

5.4. В случай че Участниците не демонстрират успешно представяне, Естетика дизайн предлага възможността да проведе допълнителен курс. Допълнително заплащане ще бъде изискано върху допълнително проведените часове. Това ще предостави допълнителна възможност да се демонстрират знания и способности, при условие че преподавателите имат възможност за това. За допълнителните сесии моделите се ангажират от самите Участници.

6. Помощ и подкрепа след завършване на курс

6.1. Естетика дизайн  ще проведе допълнителна помощ и подкрепа при възникнали въпроси след успешно завършване на курса, при условие че преподавателите имат възможност за това. Снимките и въпросите се изпращат по Вайбър или имейл.

6.2. Менторство „лице в лице“ се предоставя на Участниците след успешно завършване на курс, проведен от Естетика Дизайн, срещу допълнително почасово заплащане (при поискване), при условие че преподавателите имат възможност за това. 

6.3. Компанията не гарантира по никакъв начин заетост на Участниците в естетическата индустрия, защото Компанията е само организатор на обучение.

7. Модели

7.1. Политиката на Естетика Дизайн за осигуряване на модели за курс задължава курсистите да обезпечат за курса свои модели, върху които да работят по време на практическата част от курса.

7.2. При невъзможност от страна на Участниците да доведат модели те са задължени да уведомят своевременно Естетика Дизайн

7.3. В случай че Естетика Дизайн  осигури модел за Участниик за провеждането на курс, този Участник ще работи върху модела заедно с още един курсист.

7.4. Във всички случаи моделите трябва да отговарят на условията за модели, изисквани от Естетика Дизайн ( липса на хронични заболявания, противопоказни за извършване на съответните естетични процедури,  вкл. декларация за здравословно състояние).

8. Ценова листа и предварително заплащане:

8.1 Всички курсове трябва да бъдат заплащани напълно до 30 дни ПРЕДИ датата на съответния модул/ниво.  

8.2. Достъп до информация и материали относно курса/овете ще бъде предоставена след заплащане на 50% от стойността на курса. 

8.3. В случай, че Участник откаже присъствие на курс или по някаква причина не се яви, сумите внесени от него за съотвения модул не се възстановяват.

8.4. Пълната цена на курса( модула) трябва да бъде заплатена напълно минимум четири седмици преди дата на започване на курса. Ако пълната сума не бъде заплатена, на Участника се анулира присъствието на курса, без да се възстановя 50% от първоначалната сума, внесена при регистрацията.

9. Разходи

9.1 Компанията не се задължава да покрива пътнотранспортни разходи или разходи за настаняване на Участниците или Моделите.

10. Регулации

10.1. Понастоящем естетическата медицина не е напълно и изчерпателно регулирана в Европейския съюз. Ние осигуряваме само обучение, което няма характер на призната медицинска специалност, а следдипломна квалификация на лица, имащи право да упражняват медицинска дейност в областта на естетичната медицина в ЕС. Нашата програма е оценена в практиката.

Компанията не носи отговорност, ако регулациите се променят или се добавят допълнителни изисквания за бъдеща квалификация, които не са изпълнени от учебна структура в момента.

10.2. Компанията не носи отговорност, ако лицето заявило участие в курса прикрие информация относно условията и изискванията за участие, вследствие на което същото понесе отговорност за действията си при практическото прилагане на придобитите умения от курса, вкл. компанията си запазва право да анулира издадения сертификат. Платените средства не се възстановяват.   

11. Организационни и етични принципи

11.1. Като условие за участие в курса (модули и нива) е приемането от страна на Участниците да не правят фотографии и/или видеоклипове по време на курсове за обучение. Само организаторите, по тяхна преценка, могат да извършват подобни действия. Снимките преди и след за извършените медицински процедури са само и единствено за целите на портфолиото на  практическото обучение, остават собственост на Компанията и са за използване само като част от обучението. Тези изображения не са на разположение на Участниците и те не могат да ги използват в собствените си професионални портфолиа или в своите сайтове. Всеки опит да се правят снимки и клипове ще води до отстраняване на участници от занятията без възстановяване на такси за правоучастие в обучителния курс.

11.2. При неуважително отношение от страна на Участници към организаторите, преподавателите, колегите и моделите и поведение, което противоречи на доброто възпитание и поведение или пречи на нормалната работна атмосфера, Компанията си запазва правото да ги отстрани от обучението, без да възстановява платените от тях суми.  
 

12. Декларация за поверителност  

12.1. Компанията има задължение за спазва всички нива на поверителност от гледна точка на лични данни, включително и тези, които се считат за чувствителни. Компанията не споделя данни за Участниците с трети страни при никакви  условия и обстоятелства.

12.2. Участниците не съобщават, публикуват, оповестяват по устен, писмен, електронен или друг начин, или разгласяват пряко или косвено информацията, която е получена по време на обучението, на която и да било трета страна.

12.3. Компанията има право да  изисква обезщетение за всяка последваща вреда, причинена от Участниците, включително изнасяне на конфиденциална информация за участници и модели, както и невярна или подвеждаща информация в социалните мрежи, които уронват престижа на компанията.

12.4. Цялата получена лична информация относно участниците в курсовете (нива и модули) ще бъде съхранявана само до 30 дни след края на всеки етап от обучението.
 

Присвояването или копирането на общите условия без изричното разрешение от Естетика Дизайн може да се третира като нарушение на закона за интелектуалната собственост

bottom of page